OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (OOP) MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

 


OOP ze dne 8. 4. 2019 - hlavní opatření

 

 • Odložení těžby sterilních kůrovcových souší

Pro všechny lesy v České republice, které nespadají do působnosti MŽP, vydané opatření obecné povahy umožňuje jejich vlastníkům, že až do roku 2022 nemusí zpracovávat sterilní souše. Vlastník lesa se může přednostně zaměřit na těžbu kůrovcových stromů a efektivně tak využít dostupných výrobních a zpracovatelských kapacit a odbytových možností na trhu se smrkovým dřívím.

 • Obranná opatření v mimořádné kalamitní zóně

Součástí opatření obecné povahy je příloha č. 1 se seznamem katastrálních území, ve kterých poškození a rozpad porostů dosáhl takového stavu, že byly v rámci rajonizace, provedené Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), zahrnuty do mimořádné kalamitní zóny, pro kterou platí ustanovení uvedená v bodě 2 OOP. Podrobnosti k rajonizaci lze nalézt na webu ÚHÚL.
V mimořádné kalamitní zóně jsou lesní porosty natolik oslabeny a poškozeny, že tam obranná opatření proti kůrovci zde ztrácí účinnost, vlastník lesa tak může od instalace obranných opatření upustit a může se soustředit výhradně na včasné vyhledání a zpracování kůrovcových stromů, které je v takové situaci nejefektivnějším způsobem obrany proti dalšímu šíření kůrovců.

 • Obnova lesa

V takto vymezené zóně vznikají v důsledku zpracování kůrovcového dříví rozsáhlé holiny. U holin větších než dva hektary se vlastníku lesa nabízí možnost podle jeho potřeby a možností odložit obnovu až do pěti let od jejich vzniku a přiměřeně odložit i zajištění porostů, aniž by si musel požádat na příslušném ORP o výjimku ze zákona pro konkrétní případy. Tato nabídka umožní využít přirozenou obnovu cílovými nebo přípravnými dřevinami, rozložit si kapacitní a finanční zátěž umělé obnovy lesa v čase dle možností a potřeb a zajistit si sadební materiál vhodné dřevinné skladby pro konkrétní holiny a jejich části. Při obnově holin lze ponechat systém nezalesněných pruhů o šířce až pět metrů a vzdálenosti minimálně dvacet metrů od sebe, přičemž celý takový pozemek bude považován za obnovený. Ponechání nezalesněných pruhů umožní snížit množství potřebného sadebního materiálu, zajistí do budoucna zpřístupnění lesních porostů, zvýšení stability porostů a poslouží k efektivnějšímu odlovu spárkaté zvěře.

Smyslem opatření obecné povahy je napomoci postiženým vlastníkům lesa uvolněním zákonných opatření, která v kontextu aktuální situace mohou být překážkou zvládání nepříznivého stavu a vývoje na postižených lesních majetcích.

Opatření obecné povahy ze dne 3. dubna 2019 včetně přílohy naleznete zde.

 

OOP ze dne 30. 8. 2019 - hlavní opatření

 

 • Zalesňování v mimořádně kalamitních oblastech (červené zóny)

Při zalesňování v červených zónách v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.

 

Kompletní znění opatření obecné povahy ze 30. srpna 2019 naleznete zde.


Zobrazení mapy Rajonizace území na webovém portálu ÚHÚL: podrobný návod, jak na to, stáhnete zde.

 

OOP ze dne 3. 4. 2020 - hlavní opatření

 

 • Na celém území ČR

- na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

- holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;

- při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.

 

 • V červených zónách

(červené zóny jsou vymezeny přílohou aktuálního OOP zde)

- vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

- při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha je povoleno, aby byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně však 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;

- pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu, považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny

 

Kompletní znění opatření obecné povahy ze 3. dubna 2020 naleznete zde.


Zobrazení mapy Rajonizace území na webovém portálu ÚHÚL: podrobný návod, jak na to, stáhnete zde.

 

OOP ze dne 14. 9. 2021 - rozšíření „červených zón“

 

 • Rozšíření „červených zón“

(červené zóny jsou vymezeny přílohou aktuálního OOP zde)

- Ministerstvo zemědělství rozšířilo území tzv. červené zóny. Jde o účelově vybrané oblasti, kde jsou lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou. V červených zónách mohou vlastníci lesů upustit od některých opatření tak, aby měli kapacitu na zpracování kůrovcového dřeva a snižování následků kalamity. Rozšířením území Ministerstvo reaguje na další plošný postup kalamity od loňského roku.

 

- Červená zóna se novým opatřením obecné povahy rozšiřuje o 434 katastrálních území (dosud bylo do červené zóny zařazeno 6 135 katastrálních území). Celkem je tak nyní zařazeno 6 569 katastrálních území, což je 50 % z jejich celkového počtu v České republice.

 

 • V červených zónách

- V lesích zařazených do červené zóny mají vlastníci lesů možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření, jako jsou např. lapače nebo lapáky, aby mohli včas zpracovat a asanovat napadené dříví. V případě kalamitních holin nad dva hektary můžou ponechat nezalesněné pruhy v šířce až pět metrů v rozestupech minimálně 20 metrů od sebe. Případně mohou ponechat nezalesněné pruhy v šířce až pět metrů na rozhraní lesa a nelesní půdy pro vytvoření porostního pláště. Tím ušetří nedostatkové sazenice a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře, která často poškozuje obnovované porosty.

 

Kompletní znění opatření obecné povahy ze 14. září 2021 naleznete zde.

Mapu katastrálních území zařazených dle přílohy č. 1 OOP najdete zde.

Zobrazení mapy Rajonizace území na webovém portálu ÚHÚL: podrobný návod, jak na to, stáhnete zde.

 

 

Zákon o lesích (289/1995 SB.)

 


 • Tato legislativa mimo jiné uvádí:


Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména:

 • Zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy a provést nezbytná opatření.
 • Preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.
 • Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků.

Orgán státní správy lesů může vlastníkovi lesa nařídit tato opatření:

 • Zastavení jiných těžeb než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu.
 • Provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů.
 • Průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva.

Opatření uvedená výše může orgán státní správy lesů uložit též vyhláškou.

 • Jde-li o opatření v zájmu jiného než vlastníka lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené.
 • Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.
 • Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze škodlivých organismů v nadměrném množství, může orgán státní správy lesů uložit opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo proti jejich rozšířeníi právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo užívají pozemky v okolí lesů.

PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ

Povinnosti orgánů státní správy lesů (dále SSL) na všech třech úrovních

 • obecních úřadů s rozšířenou působností (dále ORP),
 • krajských úřadů (dále KÚ) a
 • Ministerstva zemědělství (dále MZe) ve vztahu k ochraně lesa:


Na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP)

 • Omezit (zakázat) vstup do lesů postižených kalamitou.
 • Uložit opatření v případech mimořádných okolností (ve svém správním obvodu).
 • Rozhodnout o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (v současné době velmi aktuální při odvozu kůrovcového dříví).
 • Ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení zdravotního stavu lesů a plnění jejich funkcí, a zastavit nebo omezit výrobu nebo jiné činnosti v lese v případech hrozícího vzniku škod.
 • Rozhodnout o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.
 • Povolit výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění (2 roky) a zajištění (5 let).
 • Soustřeďovat údaje z lesní hospodářské evidence.

Na úrovni krajských úřadů (KÚ)

 • Více méně provádějí stejné činnosti jako ORP, přesahují-li jejich obvod (není nutné řešit současně na více ORP, rozhodne kraj).

Na úrovni Ministerstva zemědělství (MZe)

 • MZe řídí nižší orgány SSL a vykonává dozor nad jejich činností.
 • Vydává souhlas s nakládáním se státními lesy.
 • Povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k obnově lesa.

Orgány SSL na úrovni ORP a KÚ mají v pravomoci udělovat pokuty až do 1 000 000,- Kč, dle typu přestupku.

 • Vrchní státní dozor provádí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím České inspekce životního prostředí, která kontroluje výkon činnosti orgánů SSL, právnických a fyzických osob při naplňování ustanovení zákona o lesích.
 • Každý vlastník lesa musí mít dle § 37 zákona o lesích svého odborného lesního hospodáře (dále OLH), kterého si může buď vybrat sám, nebo mu je přidělen.

Zákon o rostlinolékařské péči

 • Zákon o rostlinolékařské péči (326/2004 Sb.) ve znění zákona č. 131/2006 Sb, se stavem ke dni 01.12. 2017, řeší ochranná opatření proti introdukci škodlivých organismů napadajících rostliny nebo rostlinné produkty.
 • Dále řeší z pohledu ochrany lesa aplikaci přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Zde se mimo jiné uvádí:

Kdo může nakládat s přípravky na ochranu rostlin (POR)?

 • Nakládat s POR může pouze osoba, která je držitelem příslušného osvědčení dle výše uvedeného zákona (§ 49). Pro vlastní aplikaci je nutné osvědčení minimálně I. stupně, avšak tato osoba musí pracovat pod dohledem a být řízena osobou, která je držitelem minimálně osvědčení II. stupně.

Kdo může distribuovat POR a za jakých podmínek?

 • Prodávat přípravky na ochranu rostlin POR pro profesionální použití může pouze registrovaný distributor, který musí zajistit, aby prodejce byl držitelem III. stupně osvědčení pro nakládání s POR. Přitom musí od nakupujícího požadovat potvrzení, že je držitelem minimálně osvědčení II. stupně a zapsat do evidence registrační číslo tohoto osvědčení (§ 46c). Pro prodej POR, které nejsou určeny pro neprofesionální použití, výše uvedené neplatí, prodejce musí pouze kupujícího seznámit s riziky a způsobem použití.

Jak vám může pomoci odborný lesní hospodář?

 • Odborní lesní hospodáři (OLH) jsou lesníci, kteří na základě licence udělené dle zákona 289/95 Sb. o lesích, dohlížejí i na Vaše lesy. Jejich práce je sice nenápadná, ale pro naše lesy a přírodu velmi důležitá. Můžete se na ně obrátit se všemi dotazy z oblasti hospodaření v lese, ochrany, těžby i obnovy lesa.
 • Odborný lesní hospodář vám pomůže s nalezením napadených stromů, jejich vyznačením a díky regionální znalosti s i doporučením dřevorubců nebo lesnických firem, případně odběratelů dříví.
 • Pro vlastníky do 50 hektarů lesa, kteří si nezvolili sami svého hospodáře, se jedná o službu, která je v základním rozsahu financována státem. Pro každý lesní majetek je určen odborný lesní hospodář. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Kontakt získáte na referátech životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností.

Co dělat, když sousední vlastník lesa krmí brouka?

 • V případě, že sousední vlastník nekoná patřičné kroky, je třeba jej nejlépe písemně upozornit, že z jeho majetku dochází k šíření škůdců do lesů ostatních vlastníků.
 • Pokud na tuto výzvu nezareaguje patřičnými kroky v ochraně lesa, je třeba požádat o pomoc příslušný referát životního prostředí příslušné obce s rozšířenou pravomocí, který by měl vlastníka vyzvat k provedení nahodilé těžby.

.